Algemene voorwaarden Roos Illustraties

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Roos Illustraties;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Roos Illustraties georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit Ondernemer
Handelsnaam: Roos Illustraties (t.a.v. R. Roosendaal), gevestigd in Medemblik, N-H.
E-mailadres: info@roosillustraties.nl
KVK nummer: 82432422
BTW nummer: NL003680562B30
IBAN: NL13KNAB0406159041 t.n.v. Roos Illustraties

Artikel 3 - Toepasselijkheid van algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten) van Roos Illustraties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Roos Illustraties en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld aan het einde van de bestelling. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Roos Illustraties zijn in te zien en zal zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk een schriftelijk exemplaar kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid (artikel 3) van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in het geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. Roos Illustraties en klant kunnen alleen afwijken van de algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Roos Illustraties gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Roos Illustraties niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;
-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
-het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
-de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
-de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
-indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
-de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
-de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
-de gedragscodes waaraan Roos Illustraties zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
-de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - Aanbiedingen, offertes en aanvaarding
1. Aanbiedingen en offertes van Roos Illustraties zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal veertien dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Roos Illustraties en klant dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
5. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbod, behoudt Roos Illustraties zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te rekken, zonder dat de klant hieraan rechten kan ontlenen. 
6. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Roos Illustraties slechts nadat de klant deze aanvaarding schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 6 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Roos Illustraties onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Roos Illustraties passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Roos Illustraties voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Roos Illustraties daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Roos Illustraties kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Roos Illustraties op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Roos Illustraties zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Roos Illustraties waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Roos Illustraties deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Roos Illustraties zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 7 - Intellectueel eigendom
1. Roos Illustraties behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, octooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle tekeningen, tekst, offertes, afbeeldingen en schetsenm etc. tenzij Roos Illustraties en klant schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. De klant mag de in artikel 7 lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roos Illustraties kopiëren en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. 


Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Roos Illustraties retourneren, conform de door Roos Illustraties verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Roos Illustraties dit bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. In geval de klant een beroep wil doen op herroeping, zal de klant dit zo snel mogelijk en ten hoogste binnen dertig dagen na aankoop bekend maken aan Roos Illustraties via het opgegeven e-mailadres vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Roos Illustraties alleen worden uitgesloten indien Roos Illustraties dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door Roos Illustraties tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Roos Illustraties geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 11 - Prijzen
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Roos Illustraties producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Roos Illustraties geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Roos Illustraties dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
1. Roos Illustraties staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Roos Illustraties, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Roos Illustraties jegens Roos Illustraties kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Roos Illustraties zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Roos Illustraties het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Roos Illustraties zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Roos Illustraties.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Roos Illustraties, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de klant de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen veertien dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Roos Illustraties te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Roos Illustraties behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. Roos Illustraties beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Roos Illustraties, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Roos Illustraties ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Roos Illustraties binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.